Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begrippen
De organisatie: JeffsHealthclub. Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van JeffsHealthclub waarin de klant een overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Jeffrey Dirks.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing als de klant zich heeft ingeschreven bij JeffsHealthclub. Ieder gebruik van de diensten van JeffsHealthclub geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.

Artikel 3 Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan JeffsHealthclub te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende u persoonsgegevens dient u per omgaande aan JeffsHealthclub door te geven.

Artikel 4 Tijdstip en plaats
Bij bevestiging van de inschrijving zal JeffsHealthclub in overleg met de klant data en tijdstippen van de trainingen vastleggen. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan zal in overleg JeffsHealthclub met de klant een andere afspraak maken. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor JeffsHealthclub als voor de klant. Anders word de training in rekening gebracht Een trainingssessie vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies tot een max een maand.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
Op JeffsHealthclub rust de verplichting tot het zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door de personal trainer. JeffsHealthclub voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat JeffsHealthclub niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Voor elke door JeffsHealthclub aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. JeffsHealthclub kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten. JeffsHealthclub is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. JeffsHealthclub niet aansprakelijk wanneer bij JeffsHealthclub, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. JeffsHealthclub is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de JeffsHealthclub gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade-actie tegen JeffsHealthclub wegens vergoeding van kosten, schades en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die JeffsHealthclub aanbiedt. JeffsHealthclub is wel aansprakelijk wanneer JeffsHealthclub op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de gegeven instructies door deze klant. De klant dient The JeffsHealthclub te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7 Ontbinding
JeffsHealthclub is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 30 kilometer van de locatie waar de klant lid is. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan de personal trainer.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden
Bij de overeenkomst van klant en JeffsHealthclub zal JeffsHealthclub n meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is JeffsHealthclub gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan JeffsHealthclub te voldoen. Indien JeffsHealthclub over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag JeffsHealthclub een bedrag van 50,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van JeffsHealthclub en het BTW 6%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is JeffsHealthclub gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 9 Ziekmelding
Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan JeffsHealthclub. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal 2 maanden worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. JeffsHealthclub is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

Artikel 11 Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met JeffsHealthclub aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan .

Artikel 12 Vertrouwelijkheid avg
JeffsHealthclub is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van JeffsHealthclub gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 13 Intellectueel eigendom
Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door JeffsHealthclub voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van JeffsHealthclub. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming JeffsHealthclub. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van JeffsHealthclub zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door JeffsHealthclub ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door JeffsHealthclub zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 14 Geschillen
Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot JeffsHealthclub. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar JeffsHealthclub is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 15 pakketen
JeffsHealthclub Bied meerderen pakketten aan waarbij de klant 10,15,20 of 30 weken .
Waarbij de klant een overeenkomst is aangegaan voor de daad werkelijke termijnen dat ingevuld is door de klant in het intake formulier.